Informacije za vpis v program mednarodna matura

Informacije za vpis v program mednarodna matura 2017/18

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, v šolskem letu 2017/18 vpisuje 22 dijakov v program mednarodne mature. Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme). Uspešno opravljena matura omogoča vpis na domače in tuje univerze.

Pogoji za vpis:

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2016/17 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom;
  • najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

Prijava za vpis:

  • dijaki oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu (glej zavihek Vloga za vpis)
  • vlogi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju drugega letnika;
  • priložiti je potrebno tudi dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih.

Prijavo z zahtevano dokumentacijo pošljejo kandidati priporočeno šoli, ki izvaja program mednarodne mature, z oznako »IB 2017«, najkasneje do 10. marca 2017.

Dokončno izbiro bomo opravili po osebnem pogovoru s kandidati v mesecu aprilu.

Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po navedenem roku, ne bodo upoštevane.

O izbiri bodo dijaki obveščeni v mesecu maju 2017.

Dodatne informacije za vpis v program mednarodne mature dobite tudi na informativnem dnevu šole v petek, 10. februarja 2017, ob 15. uri, in v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri.