Športni oddelek

Učenci, ki se bodo prijavili v športni oddelek programa gimnazija, morajo biti registrirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Ti učenci morajo do 4. marca 2024 na šolo predložiti naslednja dokazila:

a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,

b) potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih in

c) izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Na podlagi dokazil bodo kandidati pisno obveščeni o izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek.

Vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh MIZŠ na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve se po sklepu MIZŠ kandidati, ki so 9. razred osnovne šole zaključili v šolskem letu 2023/24, izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve po točkah, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija (š) – športni oddelek, se za izbiro med njimi uporabijo še športni dosežki in sicer tako, da se kandidatu:

 • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
 • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

(za status C se ne dobi nič točk)

Maksimalno število točk v športnem oddelku je 185 točk.

Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz materinščine in matematike.

ŠPORTNI DOSEŽKI

Športni dosežki, na podlagi katerih panožne zveze razvrstijo kandidate v statuse A, B in C so naslednji:

Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C

Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.