Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. Skupaj obsegajo 300 ur.

Delijo se na:

 1. vsebine, obvezne za vse
 2. vsebine po dijakovi prosti izbiri

VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE:

Državljanska kultura min .15 ur
Knjižnična informacijska znanja min. 15 ur
Kulturno umetniške vsebine min. 15 ur
Športni dnevi min. 35 ur
Zdravstvena vzgoja min. 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nasilje min. 15 ur
Kulturno umetniške vsebine z likovnega področja         18 ur
Kulturno umetniške vsebine z glasbenega področja         18 ur
SKUPAJ       146 ur

Te vsebine so v minimalnem obsegu obvezne za vse dijake, šole pa lahko same določijo obliko in način izvedbe.

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI:

Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati naslednje vsebine:

Logika min. 15 ur
Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. min. 15 ur
Metodologija raziskovalnega dela min. 15 ur
Obvladovanje tipkovnice min. 15 ur
Prostovoljno socialno delo min. 15 ur
Prva pomoč min. 15 ur
Športni tabori in šole v naravi min. 15 ur
Učenje za učenje min. 15 ur
Verstva in etika min. 15 ur

Te vsebine mora šola obvezno ponuditi najmanj v navedenem obsegu, izvaja pa jih, če se po normativih za oblikovanje skupin prijavi dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot izvajalca oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Gimnazija Bežigrad predpisuje kot obvezne vsebine: medpredmetno ekskurzijo, tabor, maturantsko ekskurzijo, metodologija znanstvenega dela ter učenje za učenje.

Šola lahko prizna dijaku tudi druge vsebine iz sklopa dijakove proste izbire, opravljene v šoli ali drugje. To so lahko naslednje vsebine:

 • glasbena šola
 • organizirani športni in plesni treningi
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno – umetniškem društvu
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj
 • aktivna udeležba v šolskem krožku
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji
 • raziskovalna naloga
 • tečaj CPP
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji
 • tekmovanja v znanju
 • organizirano prostovoljno delo
 • sodelovanje v drugih društvih (gasilskem,  naravovarstvenem, interesnem ipd)
 • druge vsebine po presoji šole

Če dijaki opravijo dejavnosti zunaj šole, jih priznamo na podlagi potrdila. Za dejavnosti, opravljene v organizaciji šole, bo pripravljen obrazec, ki ga bo mentor podpisali.

Razrednik mora za vsakega dijaka voditi evidenco v za to pripravljeni tabeli.