Predmetnik gimnazija

PREDMET LETNIK (število ur na teden) SKUPAJ UR
OBVEZNI PREDMETI 1. 2. 3. 4.  
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Glasba 1,5 52 + 18*
Likovna umetnost 1,5 52 + 18*
Geografija 2 2 2 210
Biologija 2 2 2 210
Kemija 2 2 2 210
Fizika 2 2 2 210
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Filozofija 2 70
Informatika 2 70
Izbirni predmeti 1 3** 10 – 14**
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300
SKUPAJ URE 32 32 32 29 – 33

*  izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin

Šola lahko ure za izbirne predmete prilagodi posamezni usmeritvi in pripravam za maturo.

**  V 3. letniku so 3 ure namenjene pripravam na maturo iz dveh izbirnih predmetov. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.