Glavne značilnosti gimnazijskega programa

Gimnazijski program je splošnoizobraževalen in je namenjen nadaljevanju izobraževanja na univerzi. Zaključi se z obvezno maturo iz petih predmetov (slovenščina, tuji jezik, matematika in dva izbirna predmeta), ki je tudi pogoj za vpis na univerzo. V primeru omejitve vpisa na določeno fakulteto uspeh na maturi poleg splošnega učnega uspeha predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov, nekatere fakultete pa kot pogoj za vpis upoštevajo tudi uspeh pri posameznih predmetih mature. V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Bežigrad razpisala naslednje izbirne maturitetne predmete: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, fizika, kemija, biologija, zgodovina, geografija, psihologija, filozofija, sociologija in informatika. Če bo dovolj kandidatov za predmeta ekonomija in umetnostna zgodovina, bomo izvajali priprave na maturo tudi iz teh dveh predmetov. Priprave na maturo pri obveznih predmetih mature potekajo vsa štiri leta, pri izbirnih pa predvsem v 3. in 4. letniku.