Knjižnični red

Potrjeno na seji sveta šole 29. 9. 2005

 1. Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, spol, narodnost, jezik, versko pripadnost ali socialni status. Uporabnikom s posebnimi potrebami so zagotovljene posebne storitve.

 1. Članstvo

Vsi dijaki in zaposleni so člani šolske knjižnice. Dijaki postanejo člani, ko se vpišejo v izobraževalni program.

 1. Izkaznica

V knjižnici se za identifikacijo in storitve uporablja veljavna in neprenosljiva dijaška izkaznica. V primeru, da dijak nima dijaške izkaznice, lahko izjemoma uporabi drug uraden veljaven dokument, na katerem sta njegovo ime in slika.

 1. Izposoja in podaljševanje knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva je brezplačna razen medknjižnične izposoje.

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali čitalniško.

Na dom si izposojajo:

 • Knjižno gradivo za 1 mesec, izjemoma ( domače branje, bralna tekmovanje) za 14 dni
 • serijske publikacije za 1 teden (razen najnovejše številke, ki je na voljo za čitalnico),
 • neknjižno gradivo za 1 dan.

Prezenčna ali čitalniška izposoja pomeni izposojo za tekoči dan za delo v prostorih šole (v knjižnici, v razredu…). To gradivo mora obiskovalec vrniti še isti dan. Izjemoma si ga lahko izposodi za domov, vendar šele po koncu 7. učne ure (po 14.10), in ga je dolžan vrniti naslednji delovni dan pred začetkom pouka (do 8h). Če je med čitalniškim gradivom več enakih izvodov, si uporabniki lahko po dogovoru izvod izposodijo za nekaj dni.

Medknjižnična izposoja je mogoča za vse zunanje uporabnike preko katere koli registrirane knjižnice. Medknjižnično ne izposojamo učbenikov, knjig za domače branje, redkega in antikvarnega gradiva.

Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja, in sicer:

 • knjižno gradivo za 2 tedna, razen predpisanega domačega branja,
 • serijske publikacije za 1 teden,
 • neknjižno gradivo za 1 dan.

Roki izposoje se ustrezno skrajšajo ob koncu šolskega leta, ko morajo uporabniki praviloma vrniti gradivo do zaključka pouka. Po dogovoru si lahko uporabniki izposodijo gradivo tudi za čas poletnih počitnic.

 1. Urnik knjižnice

Knjižnica je odprta po sprejetem urniku (Priloga 2).

 1. Odškodnine

Za nepravočasno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava odškodnino po veljavnem ceniku (Priloga 1).

Uporabniki so dolžni poravnati nastale stroške pred naslednjo izposojo gradiva ali najkasneje v 2 tednih.

 1. Odnos do knjižničnega gradiva in opreme

Od uporabnikov pričakujemo normalno uporabo in varovanje gradiva. Če je gradivo poškodovano, uporabnik ob izposoji oz. čim prej opozori knjižničarko, če sama ne opazi poškodbe.

Uporabnik je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor; knjige mora vrniti med druge na polico oz. jih položiti na konec police, da jih pospravijo knjižničarke.

V prostorih čitalnice mora uporabnik pospraviti mizo in stol. Prenašanje stolov med mizami ali celo med prostori ni zaželeno.

Zaposleni v šoli lahko pri uporabniku knjižnice preverijo v prisotnosti tretje osebe, da odnaša iz prostorov knjižnice le gradivo, ki ga je prinesel s sabo ali si ga je izposodil. Odnašanje neizposojenega knjižničnega gradiva je kršitev reda.

 1. Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica je namenjena pouku, učenju, branju, iskanju informacij po različnih virih, prebiranju revij in drugega čitalniškega gradiva, prebiranju elektronske pošte, druženju.

V knjižnici je prepovedano igranje računalniških igric, kartanje, prehranjevanje.

Obiskovalci knjižnice spoštujejo red in tišino.

Ob vhodu v knjižnico je garderobna stena, kjer obiskovalci odložijo plašče, dežnike, torbe in podobno. Iz torbe si vzamejo, kar potrebujejo za delo v knjižnici in čitalnici.

Uporaba mobilnih telefonov v knjižnici ali čitalnici je prepovedana.

 1. Uporaba računalnikov

Računalniki so namenjeni prebiranju elektronske pošte, urejanju besedil in iskanju informacij po različnih virih, ne pa računalniškim igram.

 

Urnik knjižnice

Priloga 2 h Knjižničnemu redu knjižnice Gimnazije Bežigrad

Čitalnica je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do četrtka od 7h do 17h, v petek do 15h, razen izjemoma (zaradi odsotnosti knjižničark). V tem času je mogoča čitalniška ali prezenčna izposoja in vračanje.

Izposoja na dom in vračanje gradiva, izposojenega na dom, je od 10h do 15h.

V prvi polovici septembra je zaradi razdeljevanja učbenikov iz učbeniškega sklada knjižnica odprta po prilagojenem urniku. Takrat je mogoče vračilo gradiva, ki so si ga uporabniki izposodili za čas počitnic, in izposoja izključno učbenikov iz učbeniškega sklada.