Oblika in sestava raziskovalne naloge

OBLIKA IN SESTAVA RAZISKOVALNE NALOGE

Raziskovalna naloga mora vsebovati:

  • naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, naslov šole, ime in priimek avtorja/ev, razred, ime in priimek mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, vrsta naloge, letnico in kraj izdelave,
  • kazalo,
  • seznam prilog,
  • povzetek v slovenščini, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela,
  • uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge,
  • vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju (teoretični del, eksperimentalni ali empirični del, rezultati, razprava), zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav,
  • seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.

V vsakoletnem razpisu se lahko določijo dodatni elementi, ki jih mora vsebovati raziskovalna naloga. Vse naloge, razen nalog s področja tujih jezikov, morajo biti napisane v slovenščini. Podrobnejša navodila za izdelavo raziskovalne naloge so na strani: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/napotki.html.