Vpis – najnovejše

30. 6. 2021

V šolskem letu 2021/22 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

– oddelke z začetno nemščino

– oddelek z začetno španščino

– kombiniran oddelek z nadaljevalno nemščino in začetno francoščino

– kombiniran oddelek z začetno španščino in začetno francoščino

– kombiniran matematični oddelek z začetno nemščino in splošni oddelek z nadaljevalno francoščino

Dijaki v kombiniranih oddelkih bodo deljeni pri 2. tujem jeziku, v matematičnem pa tudi pri matematiki.

25. 5. 2021 – Informacija o omejitvi vpisa za šolsko leto 2021/22

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dala soglasje k omejitvi vpisa na Gimnaziji Bežigrad v programu gimnazija in športna gimnazija, s čimer se šola vključi v skupni postopek izbire kandidatov po merilih Razpisa za vpis. V programu gimnazija je 228 prijavljenih kandidatov, sprejeli jih bomo 210. V programu športna gimnazija je prijavljenih 27 kandidatov, sprejeli jih bomo 22.

Spodnji meji za 1. in 2. krog bosta objavljeni na spletni strani Gimnazije Bežigrad. O rezultatih 1. kroga bodo kandidati obveščeni po redni pošti 18. 6. 2021, o rezultatih 2. kroga pa 29. 6. 2021.

RAZPISNI POGOJI

V primeru, da bodo zdravstvene razmere to dopuščale, bodo učenci oddali prijave za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja na svoji osnovni šoli. Osnovne šole nato pošljejo prijave na srednje šole najkasneje do 2. aprila 2021.  Informacije o stanju prijav bodo dosegljive na spletni strani Gimnazije Bežigrad (https://www.gimb.org).

Najkasneje do 22. aprila lahko učenci prenesejo prijavo na drugo srednjo šolo. Prijave lahko dvignejo dopoldne od 8.00 do 12.00 v naši svetovalni službi (II. nadstropje, prizidek), kjer bodo dobili tudi vse dodatne informacije v zvezi z vpisom in preusmerjanjem. Po 22. aprilu prijav za vpis, dokler ne bo končan izbirni postopek na šolah z omejitvijo (29. junij), ne bo mogoče prenašati.

V kolikor bodo zdravstvene razmere tak postopek prijavljanja onemogočale, ga bomo izpeljali brezstično in kandidate o tem pravočasno obvestili.

Učenci, ki se bodo prijavili v športni oddelek /gimnazija (š)/, morajo biti registrirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Ti učenci morajo do 4. marca 2021 na šolo predložiti naslednja dokazila:

  1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
  2. potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih in
  3. izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh MIZŠ na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

OMEJITEV VPISA

 Če bo število prijavljenih kandidatov posebej za program gimnazija in posebej za program gimnazija (š) na šoli večje, kot je predvideno v razpisu, bo šola v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati za sprejem na Gimnazijo Bežigrad bodo o vseh podrobnostih v zvezi z morebitnim izbirnim postopkom pisno obveščeni do 27. maja 2021.

Po sklepu MIZŠ se kandidati, ki so 9. razred osnovne šole zaključili v šolskem letu 2020/2021, izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve po točkah, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Kandidat lahko tako dobi največ 175 točk.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program gimnazija (š) – športni oddelek, se za izbiro med njimi upoštevajo še športni dosežki, in sicer tako, da se kandidatu: 

  • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
  • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz materinščine in matematike.

V primeru omejitve vpisa bo šola v prvem krogu na osnovi omenjenih kriterijev izbrala učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni do 18. junija 2021. Tega dne bo tudi vpis uspešnih učencev, ostale učence pa bomo seznanili s prostimi mesti na srednjih šolah in z navodili za sodelovanje v drugem krogu izbirnega postopka.

V drugem krogu bodo lahko učenci, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, kandidirali na  preostalih 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo omejile vpis, torej tudi na Gimnaziji Bežigrad, in na vsa še prosta mesta na srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. V tem primeru bodo učenci na posebnem obrazcu po prednostnem vrstnem redu razvrstili do deset šol oz. programov, na katere bi želeli kandidi­rati. O razvrstitvi na eno od izbranih šol bodo obveščeni 29. junija 2021. Tega dne se bodo učenci, ki bodo v tem krogu sprejeti na našo šolo, tudi vpisali. Ostali  bodo dvignili svojo prijavo in dokumente, jih takoj osebno odnesli na šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam vpisali.