Vpis

Gimnazija Bežigrad bo v šolskem letu 2020/2021 v OE Gimnazija vpisala v prvi letnik 7 oddelkov programa gimnazija in 1 športni oddelek /gimnazija (š)/.

Učenci oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja na svoji osnovni šoli. Osnovne šole nato pošljejo prijave na srednje šole najkasneje do 2. aprila 2020.

Najkasneje do 23. aprila lahko učenci prenesejo prijavo na drugo srednjo šolo. Prijave lahko dvignejo dopoldne od 8.00 do 12.00 v naši svetovalni službi (II. nadstropje, prizidek), kjer bodo dobili tudi vse dodatne informacije v zvezi z vpisom in preusmerjanjem. Informacije o stanju prijav bodo dosegljive na spletni strani Gimnazije Bežigrad (https://www.gimb.org). Po 23. aprilu prijav za vpis, dokler ne bo končan izbirni postopek na šolah z omejitvijo (29. junij),  ne bo mogoče prenašati.

Tisti učenci, ki se želijo vpisati v športni oddelek /gimnazija (š)/, morajo do 4. marca 2020 na šolo oddati naslednja dokazila:

  1. a) Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih.
  2. b) Izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnih tekmovanjih te športne zveze ter da po športnih dosežkih, skladno z merili za izbiro kandidatov, sodi v športni oddelek.
  3. c) S strani društva ali kluba potrjeni in izpolnjeni posebni obrazec, na katerem so izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o njegovem telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih.
  4. d) Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh MIZŠ na naslovu: http://www.mizs.gov.si/.

OMEJITEV VPISA

 Če bo število prijavljenih kandidatov posebej za program gimnazija in posebej za program gimnazija (š) na šoli večje, kot je predvideno v razpisu, bo šola v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati za sprejem na Gimnazijo Bežigrad bodo o vseh podrobnostih v zvezi z morebitnim izbirnim postopkom pisno obveščeni do 27. maja 2020.

Po sklepu MIZŠ se kandidati, ki so 9. razred osnovne šole zaključili v šolskem letu 2019/2020, izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve po točkah, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Kandidat lahko tako dobi največ 175 točk.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program gimnazija (š) – športni oddelek, se za izbiro med njimi upoštevajo še športni dosežki, in sicer tako, da se kandidatu:

  • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
  • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz materinščine in matematike.

V primeru omejitve vpisa bo šola v prvem krogu na osnovi omenjenih kriterijev izbrala učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni do 19. junija 2020. Tega dne bo tudi vpis uspešnih učencev, ostale učence pa bomo seznanili s prostimi mesti na srednjih šolah in z navodili za sodelovanje v drugem krogu izbirnega postopka.

V drugem krogu bodo lahko učenci, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, kandidirali na  preostalih 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo omejile vpis, torej tudi na Gimnaziji Bežigrad, in na vsa še prosta mesta na srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. V tem primeru bodo učenci na posebnem obrazcu po prednostnem vrstnem redu razvrstili do deset šol oz. programov, na katere bi želeli kandidi­rati. O razvrstitvi na eno od izbranih šol bodo obveščeni 29. junija 2020. Tega dne se bodo učenci, ki bodo v tem krogu sprejeti na našo šolo, tudi vpisali. Ostali  bodo dvignili svojo prijavo in dokumente, jih takoj osebno odnesli na šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam vpisali.