Vpis – najnovejše

14. 7. 2020

Spodnja meja v 2. krogu na Gimnaziji Bežigrad na programu gimnazija je 170 točk. Tistim, ki ste bili sprejeti v 2. krogu, bomo po pošti poslali sklep o tem. Tiste, ki pa niste bili sprejeti in niste oddali izjave, da lahko šola prepošlje prijavo na drugo šolo, vabimo, da pridete danes, 14. 7. 2020 med 9. in 10. uro osebno dvignit svojo prijavo in jo takoj odnesete na šolo, na katero ste bili uvrščeni.

30. 6.

Spodnja meja v 1. krogu na Gimnaziji Bežigrad na programu gimnazija je 171 točk / 42 (točke zbrane pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku). Kandidatom, ki so zbrali manj točk in niso bili sprejeti v 1. krogu, smo poslali tabelo za rangiranje in seznam šol s prostimi mesti in šiframi za osredjeslovensko regijo. Seznam šol za celotno Slovenijo je na povezavi (mesta za 2. krog).

Na programu športna gimnazija ni bilo omejitve.

26. 6.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dala soglasje k omejitvi vpisa na Gimnaziji Bežigrad v programu gimnazija, s čimer se šola vključi v skupni postopek izbire kandidatov po merilih Razpisa za vpis. V programu gimnazija je 229 prijavljenih kandidatov, sprejeli jih bomo 210. O rezultatih 1. kroga boste obveščeni po redni pošti 30. 6. 2020, o rezultatih 2. kroga pa 14. 7. 2020. Spodnja meja za 1. in 2. krog bo objavljena na spletni strani Gimnazije Bežigrad.

V športnem oddelku ni omejitve. Sprejeli bomo vse prijavljene kandidate.

18. 6. 2020

Na Gimnaziji Bežigrad imamo na programu gimnazija prijavljenih 229 kandidatov, kar je več kot omogoča normativ (210 dijakov). Na podlagi tega je Svet zavoda sprejel sklep o omejitvi vpisa, na soglasje MIZŠ še čakamo.

Na športnem oddelku programa gimnazija je prijavljenih 22 kandidatov, kar je ravno toliko kot omogoča normativ za športni oddelek. V športni oddelek bomo tako sprejeli vse na ta program prijavljene kandidate.

V naslednjih dneh bodo vsi pri nas prijavljeni kandidati dobili na dom dopis glede nadaljnjega vpisnega postopka.

Naprošamo vse prijavljene kandidate, ki še niste oddali kopij spričeval 7., 8. in 9. razreda, obrazca za zapis ocen in izbire oddelkov posamezne usmeritve, da to storite čim prej.

22. 5. 2020

Na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, boste pod »Stanje prijav na današnji dan« našli vse sproti osvežene informacije o stanju prijav na vseh srednjih šolah.

21. 5. 2020

Vsem kandidatom, ki imate Prijavo za vpis v 1. letnik na Gimnaziji Bežigrad, smo 20.5.2020 poslali obvestilo po redni pošti. Če pošte v naslednjih dneh ne boste prejeli, prosimo, kontaktirajte šolo.

 

19. 5. 2020

Obvestilo o prenosu prijav

Zaradi epidemije koronavirusa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo nov rokovnik prijavno-vpisnega postopka za vpis v srednje šole. Prenos prijav je tako podaljšan do 16. junija 2020 do 14. ure. Učenci, ki bi želeli prenesti prijavo iz Gimnazije Bežigrad na drugo šolo, bodo morali izpolniti obrazec o prenosu prijave in ga poslati po e-mailu na naslov šolske svetovalne službe: marija.dominko@gimb.org, ki bo na podlagi obrazca, podpisanega s strani učenca in staršev, posredovala prijavo na šolo, na katero jo učenec želi prenesti. Prav tako lahko do tega datuma prenesejo prijavo na Gimnazijo Bežigrad učenci, ki imajo prijavo na drugi šoli, vendar morajo v tem primeru obrazec poslati na svetovalno službo šole, na kateri imajo prijavo.

OBRAZEC ZA PRENOS PRIJAVE

21. 4. 2020

Obvestilo za kandidate, ki želijo prijavo za vpis v 1. letnik oddati na Gimnazijo Bežigrad

Kot ste verjetno že zasledili, je nov rok za oddajo prijave za vpis v srednješolske programe 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli, oddati prijavo. Vsak kandidat odda samo eno prijavo za vpis, razen kandidatov, ki se želijo vzporedno izobraževati v programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijava na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 . Kandidati, ki se želijo prijaviti na Gimnazijo Bežigrad, naj prijavo natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starši) in jo pošljejo na šolo. Prijavo lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) na naslov: Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov svetovalne delavke marija.dominko@gimb.org in v vednost še na info@gimb.org.

 

Informativni dan, 14. in 15. februar 2020

Gimnazija Bežigrad bo v šolskem letu 2020/2021 v OE Gimnazija vpisala v prvi letnik 7 oddelkov programa gimnazija in 1 športni oddelek /gimnazija (š)/.

Učenci oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja na svoji osnovni šoli. Osnovne šole nato pošljejo prijave na srednje šole najkasneje do 2. aprila 2020.

Najkasneje do 23. aprila lahko učenci prenesejo prijavo na drugo srednjo šolo. Prijave lahko dvignejo dopoldne od 8.00 do 12.00 v naši svetovalni službi (II. nadstropje, prizidek), kjer bodo dobili tudi vse dodatne informacije v zvezi z vpisom in preusmerjanjem. Informacije o stanju prijav bodo dosegljive na spletni strani Gimnazije Bežigrad (https://www.gimb.org). Po 23. aprilu prijav za vpis, dokler ne bo končan izbirni postopek na šolah z omejitvijo (29. junij),  ne bo mogoče prenašati.

Tisti učenci, ki se želijo vpisati v športni oddelek /gimnazija (š)/, morajo do 4. marca 2020 na šolo oddati naslednja dokazila:

  1. a) Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih.
  2. b) Izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnih tekmovanjih te športne zveze ter da po športnih dosežkih, skladno z merili za izbiro kandidatov, sodi v športni oddelek.
  3. c) S strani društva ali kluba potrjeni in izpolnjeni posebni obrazec, na katerem so izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o njegovem telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih.
  4. d) Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh MIZŠ na naslovu: http://www.mizs.gov.si/.

OMEJITEV VPISA

 Če bo število prijavljenih kandidatov posebej za program gimnazija in posebej za program gimnazija (š) na šoli večje, kot je predvideno v razpisu, bo šola v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati za sprejem na Gimnazijo Bežigrad bodo o vseh podrobnostih v zvezi z morebitnim izbirnim postopkom pisno obveščeni do 27. maja 2020.

Po sklepu MIZŠ se kandidati, ki so 9. razred osnovne šole zaključili v šolskem letu 2019/2020, izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve po točkah, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Kandidat lahko tako dobi največ 175 točk.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program gimnazija (š) – športni oddelek, se za izbiro med njimi upoštevajo še športni dosežki, in sicer tako, da se kandidatu:

  • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
  • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz materinščine in matematike.

V primeru omejitve vpisa bo šola v prvem krogu na osnovi omenjenih kriterijev izbrala učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni do 19. junija 2020. Tega dne bo tudi vpis uspešnih učencev, ostale učence pa bomo seznanili s prostimi mesti na srednjih šolah in z navodili za sodelovanje v drugem krogu izbirnega postopka.

V drugem krogu bodo lahko učenci, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, kandidirali na  preostalih 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo omejile vpis, torej tudi na Gimnaziji Bežigrad, in na vsa še prosta mesta na srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. V tem primeru bodo učenci na posebnem obrazcu po prednostnem vrstnem redu razvrstili do deset šol oz. programov, na katere bi želeli kandidi­rati. O razvrstitvi na eno od izbranih šol bodo obveščeni 29. junija 2020. Tega dne se bodo učenci, ki bodo v tem krogu sprejeti na našo šolo, tudi vpisali. Ostali  bodo dvignili svojo prijavo in dokumente, jih takoj osebno odnesli na šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam vpisali.