Informacije za vpis v program mednarodna matura

Informacije za vpis v program mednarodna matura 2024/25

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, v šolskem letu 2024/25 vpisuje 22 dijakov v program mednarodne mature. Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate Diploma Program). Uspešno opravljena matura omogoča vpis na domače in tuje univerze.

Pogoji za vpis:

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2023/24 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom;
  • najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

Prijava za vpis:

  • dijaki oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati z informacijami o programu mednarodne mature dobijo na spletni strani Gimnazije Bežigrad;
  • vlogi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku;
  • dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih.

Prijavo z zahtevano dokumentacijo pošljejo kandidati priporočeno šoli z oznako »IB 2024«, najkasneje do 11. marca 2024. (Vsak dijak odda samo ENO vlogo – na samo eni šoli, ki izvaja program mednarodne mature.)

Dokončno izbiro bomo opravili po osebnem pogovoru s kandidati v mesecu aprilu.

Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po navedenem roku, ne bodo upoštevane.

O izbiri bodo dijaki obveščeni v mesecu maju 2024.