DSD – nemška jezikovna diploma

Od leta 1999 imajo dijaki možnost na šoli opravljati izpit za Nemško jezikovno diplomo II (DSD II), ki je v pristojnosti Stalne konference deželnih ministrov za izobraževanje Zvezne Republike Nemčije (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II).

Diploma velja kot potrdilo o znanju nemškega jezika, ki je potrebno za vpis na nemške univerze.

Izpit je enakovreden izpitu Goethejevega inštituta na višji stopnji. Nemška jezikovna diploma II (DSD II) je primerljiva s stopnjo zahtevnosti C1 v evropskem referenčnem okviru. Zato je tudi dobra popotnica pri iskanju zaposlitve.

Izpit opravljajo dijaki v četrtem letniku. Priprave na izpit potekajo v okviru dodatnih ur, ki jih vodi programski učitelj iz Nemčije. Poseben pomen pri pripravi na izpit ima projektno delo dijakov. Izpit je do sedaj uspešno opravilo že 200 dijakov. Tako priprava kot sam izpit sta za dijake naše šole brezplačni.