DSD – nemška jezikovna diploma

Od leta 1999 imajo dijaki možnost na šoli opravljati izpit za Nemško jezikovno diplomo II (DSD II), ki je v pristojnosti Stalne konference deželnih ministrov za izobraževanje Zvezne Republike Nemčije (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II).

Diploma velja kot potrdilo o znanju nemškega jezika, ki je potrebno za vpis na nemške univerze.

Izpit je enakovreden izpitu Goethejevega inštituta na višji stopnji. Nemška jezikovna diploma II (DSD II) je primerljiva s stopnjo zahtevnosti C1 v evropskem referenčnem okviru. Zato je tudi dobra popotnica pri iskanju zaposlitve.

Izpit opravljajo dijaki v četrtem letniku. Priprave na izpit potekajo v okviru dodatnih ur, ki jih vodi programski učitelj iz Nemčije. Poseben pomen pri pripravi na izpit ima projektno delo dijakov. Izpit je do sedaj uspešno opravilo že 200 dijakov. Tako priprava kot sam izpit sta za dijake naše šole brezplačni.

DSD jezikovni tabor je letos potekal od 19. 10. do 22. 10. 2021 v M Hotelu v Ljubljani. Udeležilo se ga je 37 bežigrajskih dijakov ter profesorici Angelika Zinner in Hilda Hašaj Tegelj. Dijaki so se pripravljali na bližnji pisni izpit, ki bo 24. 11. 2021. Utrjevali so že pridobljeno znanje in se vadili v pisanju argumentacije, opisu grafike, pisanju uvoda in zaključka ter povzetka besedila. Reševali so bralna in slušna razumevanja, se seznanili s potekom ustnega izpita in dobili nasvete za pripravo projektne naloge. V manjših skupinah so tudi vadili ustno komunikacijo.

Stroške tabora je z donacijo 3.000€ sofinancirala ZfA iz Nemčije.