Nacionalni znak kakovosti (Quality label) za projekt Speak up debating society

Erasmus+ projekt na temo javnega nastopanja in govornih veščin je platformo eTwinning zelo dobro izkoristil za priprave na mobilnosti v tujino in evalvacijo projektnih rezultatov. Dijaki so preko projekta krepili jezikovne, medkulturne, socialne ter digitalne kompetence. Komunikacija med partnerji je potekala zelo dobro, iz spletne učilnice je razviden enakovreden prispevek vseh sodelujočih v projektu. Spletna učilnica projekta je ustrezno, pregledno organizirana. Dijaki so vpisani v spletno učilnico, komunikacija je potekala ustrezno. Projekt vključuje elemente sodelovalnega dela, končni izdelek projekta-publikacija Speak-up News je nastal na podlagi sodelovalnega dela. Tekom projekta so bila uporabljena ustrezna IKT orodja, primerna za starostno skupino dijkov: tricider, padlet, Adobe Spark, vimeo. Projekt odlikujejo tudi diseminacijske aktivnosti in končna evalvacija v obliki ankete in SWOT analize.