ZRSŠ Vključujoča šola – Vključujoč fizični prostor

V šolskem letu 2023/24 smo na šoli pristopili k razvojni nalogi ZRSŠ Vključujoča šola – Vključujoč fizični prostor, s pomočjo katere smo člani ŠPT sledili novostim iz sodobne pedagogike in ustvarjali vključujoča učna okolja 21. stoletja. Razvojna naloga stremi k prilagoditvam fizičnega, socialnega in didaktičnega učnega prostora z namenom spodbujanja dobrega počutja, miselnega napredka in participacije dijakov v učnem procesu. Cilji razvojne naloge, ki smo jim sledili v letošnjem šolskem letu, so:

 • Uvajati spremembe na področju učenja in poučevanja: spodbujanje samostojnosti in samoiniciativnosti učencev, zagotavljanje ustrezno zahtevnih izzivov in dejavnosti, uveljavljanje izkustvenega učenja z odkrivanjem in raziskovanjem ter ozaveščanje pomena in uravnavanja čustev za učinkovito učenje.
 • Poudariti pomen fizičnega, socialnega, izvenšolskega, vseživljenjskega, družbenega in sodelovalnega učenja.
 • Zavzemati se za spremembe na ravni mišljenja, čustvovanja in delovanja učiteljev, ravnateljev, učencev in staršev.
 • Posamezniku pomagati najti svoj prostor v svetu, ki ga uči kakovostno živeti in sobivati z drugimi.
 • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti … učenca, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka).
 • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
 • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili varne, sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

V 1. letu razvojne naloge smo raziskovali in uvajali v pedagoško prakso:

 1. Vključujoč fizični učni prostor: Oceniti in analizirati fizični prostor v svoji učilnici ali šoli ter ugotoviti, kako ga lahko naredim bolj vključujočega za vse učence.
 2. Vključujoč socialni učni prostor: Preučiti odnose in interakcije med učenci in učiteljem v moji učilnici ter razmisliti o načinih, kako izboljšati vključenost in sodelovanje med učenci in učiteljem.
 3. Formativno spremljanje in glas učenca v vključujočem učnem okolju: Analizirati svoje izvajanje formativnega spremljanja in se osredotočiti na to, kako dati učencem večji glas in vpliv na svoje učenje.
 4. Glas učenca in participativno učenje: Razmisliti o načinih, kako omogočiti učencem, da aktivneje sodelujejo pri učenju in oblikovanju učnega prostora in sprejemanju odločitev te odgovornosti.

NAČELA VKLJUČUJOČE PRAKSE:

 • učenci v središču (glas učenca je slišan)
 • socialna narava učenja
 • čustva imajo ključno vlogo pri učenju
 • prepoznavanje individualnih razlik
 • ustrezna zahtevnost za vse učence
 • spremljanje v podporo učenju
 • izgrajevanje horizontalnih povezav

PREDMETNA PODROČJA, VKLJUČENA V RAZVOJNO NALOGO V 1. LETU, IN DOKAZI UČENJA FS POUKA:

 • slovenščina

                    

 • matematika
 • biologija
 • geografija
 • likovna umetnost
 • španščina
 • športna vzgoja